Bitcoin giờ là nơi trú ẩn an toàn?

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple