Bitfinex thông báo tạm hoãn giao dịch để nâng cấp hệ thống

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple