CEO Ripple Brad Garlinghouse: “Chúng tôi không có hợp tác với SWIFT, chúng tôi sẽ vượt mặt nó”

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple