Charlie Lee được mời tham dự bữa trưa từ thiện trị giá 4,6 triệu đô cùng Warren Buffett

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple