Craig Wright không chịu cung cấp thông tin về số lượng tài sản Bitcoin lên toà án

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple