Craig Wright nộp đơn đăng ký quyền tác giả cho whitepaper của Bitcoin

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple