“Dr. Doom” Nouriel Roubini: “GlobalCoin của Facebook không phải là tiền điện tử”

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple