Ethereum sẽ hoãn thuật toán kháng ASIC để chờ thẩm định từ một bên thứ ba

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple