Joseph Lubin: “Bitfinex là một đống lộn xộn và không có dấu hiệu tích cực”

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple