Mark Cuban: “Với tôi vàng hay Bitcoin thì không khác gì nhau”

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple