Số Bitcoin được lấy từ vụ tấn công Bitfinex đang được chuyển đi

{po[3] html}
Được đăng bởi: Tin Tức Ripple